How can I convert text to spoken words online?

Tim September 25, 2010

What is the best free site that converts text to spoken words?

 1. Nikusnagyova
  April 17, 2012 at 1:27 pm

  1. Pojem
  literatúra. Synchrónne a diachrónne delenie písomníctva. Literárne dielo ako
  znak (superznak), druhy znaku (index, ikona, symbol); denotatívnos?,
  konotatívnos?.

  ? Literatúra – (širší význam) – súbor všetkých, písmom
  zaznamenaných slovesných textov

                                 = písomníctvo, slovesnos?, slovesná
  tvorba

                                 - je výsledkom úsilia ?udí vymie?a? si
  navzájom svoje pocity, dojmy, poznatky, názory – komunikova?

  Funkcie: informatívna
  (poskytnú? vecné poznatky)

   formatívna (ovplyv?ova? postoje iných)

  estetická (vyvola? estetický zážitok)

  Synchrónne ?lenenie – rozdelenie písomníctva na kategórie bez oh?adu na ?as
  vzniku

                                 - základné
  delenie je pod?a funkcií, aké písomnosti plnia

                                                 1)
  vecná lit.:  a) vedecká (dominuje
  informatívna f.)

                                                                            b) publicistická (dominuje
  formatívna f.)

                                                 2)
  krásna (beletria) – dominuje estetická f.

  Diachrónne ?lenenie – ?lenenie na ?asovej osi – ?lenenie na lit. obdobia

                                                 - tomuto procesu
  hovoríme periodizácia, roky ohrani?ujúce lineárne

                                                 obdobia sú
  periodiza?né medzníky

  (Slovenská lit. sa delí na: stredoveká
  (863-1500), renesancia a humanizmus (1500-1650), baroko (1650-1780), ...)

  - Literárne dielo – možno
  považova? za štruktúru stavebných prvkov, ktoré sú spojené

  vzájomnými vz?ahmi

  - jednotlivé zložky tejto
  štruktúry sú vyjadrené znakmi

  - lit. dielo ako celok teda
  vytvára hyperznak (superznak, t.j. výsledný význam vytvorený z
  „menších“ významov)

  - špecifikum umeleckej lit.
  spo?íva v špecifickosti zakódovania informácie

  - špecifikum kódovania je
  v spôsobe využívania znakov – v uprednost?ovaní nepriameho
  (konotatívneho) pomenúvania vecí v realite, vo využívaní nadbyto?nosti
  pomenovania

  Znak – predmet, vz?ah, príznak, ktorý zastupuje iný predmet,
  vz?ah, príznak (denotát)

                  - znakom je aj slovo

                  - ozna?enie denotátu môže by? priame (denotatívne)
  a nepriame (konotatívne)

                                 (uhorka
  – krásna a pokrútená hadia žena dozelena)

  Základné druhy znakov: ikona – znak založený na ikonizácií
  – napodob?ovaní, využívaní vonkajšej podobnosti

                                            symbol – znak, ktorý má dve
  významové roviny – rovinu konkrétnych zmyslových predstáv a rovinu  

                                                                 abstraktného
  významu

                                          
   index – znak, ktorý
  využíva súvislosti, indície, narážky

   ? denotácia – pomenovanie priamo
  odkazuje na predmety, deje, javy objektívnej skuto?nosti (denotáty)

                                 - relatívne stabilná v kontexte
  i mimo kontextu

                                 - jazykové prostriedky sa
  v denotatívnom význame využívajú vtedy, ak sa

                                 použijú vo svojom základnom, priamom
  (prvotnom) význame

  ? konotácia – taká zložka
  sémantiky a štylistiky prvku, ktorá sa navrstvuje na jeho

                                 denota?ný základ (význam)

                                 - konota?ný význam môže by?
  v istom kontexte variabilný (závisí od

                                 prijímate?ovej skúsenosti
  a predstavivosti)

  -
  prostredníctvom nej autor vyjadruje emocionálno-expresívny postoj a

                                 hodnotenie javov objektívnej reality
   

 2. danasegarane
  September 26, 2010 at 2:02 am

  Vozme: Online Text to Speech Converter

  SpokenText : Online Text-To-Speech Converter

  • Aibek
   October 3, 2010 at 7:30 pm

   thanks for looking them up!

 3. Anonymous
  September 25, 2010 at 3:08 pm

  Hi

  NaturalReader
  http://www.naturalreaders.com/index.htm

  http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html

  AT&T Labs Natural Voices® Text-to-Speech
  http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php

  Cepstral Voices: text to speech conversion converts the text into a .WAV file. Type in the text, hit Say It, and you will be asked to download s small WAV file. The ability to save the file is a great convenience here.
  http://cepstral.com/demos/

  say expressivo:Has a maximum limit of 200 characters. So large chunks or text at one go are out. But it is easy enough to use. Type or copy-paste your text, choose one of the four voice options (You have female US-English, female Romanian, male Polish and female Polish accents as options), and hit Read Me.
  http://say.expressivo.com/

  Ivona Speech Synthesizer:text to speech conversion tool online has a charcter limit of 200, and the same voice options as Expressivo. Ivona, however, allows you to save the converted speech file as an MP3 for private, non-commercial use.
  http://www.ivona.com/

  SpokenText: Free sign up:Log in, and click on the button 'Create a New recording'. Choose from one of the 5 voice options, choose a words-per-minute speed for spoken text and - there is no text box! You have to upload a PDF, .txt, .DOC or .PPT fil
  http://www.spokentext.net/

  Vozme:an online text to speech tool with an ultra-simple interface; a baby could use it! You have a large text box where you type or copy-paste whatever you want to convert to speech, and click the 'Create MP3' button. That's it. A new window would open, and in a few seconds, your MP3 file would start playing. Large chunks of text were translated - the text field seems to accept a pile of text easily.
  http://vozme.com/index.php?lang=en