How can I convert text to spoken words online?

Tim September 25, 2010
Pinterest Stumbleupon Whatsapp

What is the best free site that converts text to spoken words?

 1. Nikusnagyova
  April 17, 2012 at 1:27 pm

  1. Pojem
  literatúra. Synchrónne a diachrónne delenie písomníctva. Literárne dielo ako
  znak (superznak), druhy znaku (index, ikona, symbol); denotatívnos?,
  konotatívnos?.

  ? Literatúra – (širší význam) – súbor všetkých, písmom
  zaznamenaných slovesných textov

                                 = písomníctvo, slovesnos?, slovesná
  tvorba

                                 - je výsledkom úsilia ?udí vymie?a? si
  navzájom svoje pocity, dojmy, poznatky, názory – komunikova?

  Funkcie: informatívna
  (poskytnú? vecné poznatky)

   formatívna (ovplyv?ova? postoje iných)

  estetická (vyvola? estetický zážitok)

  Synchrónne ?lenenie – rozdelenie písomníctva na kategórie bez oh?adu na ?as
  vzniku

                                 - základné
  delenie je pod?a funkcií, aké písomnosti plnia

                                                 1)
  vecná lit.:  a) vedecká (dominuje
  informatívna f.)

                                                                            b) publicistická (dominuje
  formatívna f.)

                                                 2)
  krásna (beletria) – dominuje estetická f.

  Diachrónne ?lenenie – ?lenenie na ?asovej osi – ?lenenie na lit. obdobia

                                                 - tomuto procesu
  hovoríme periodizácia, roky ohrani?ujúce lineárne

                                                 obdobia sú
  periodiza?né medzníky

  (Slovenská lit. sa delí na: stredoveká
  (863-1500), renesancia a humanizmus (1500-1650), baroko (1650-1780), ...)

  - Literárne dielo – možno
  považova? za štruktúru stavebných prvkov, ktoré sú spojené

  vzájomnými vz?ahmi

  - jednotlivé zložky tejto
  štruktúry sú vyjadrené znakmi

  - lit. dielo ako celok teda
  vytvára hyperznak (superznak, t.j. výsledný význam vytvorený z
  „menších“ významov)

  - špecifikum umeleckej lit.
  spo?íva v špecifickosti zakódovania informácie

  - špecifikum kódovania je
  v spôsobe využívania znakov – v uprednost?ovaní nepriameho
  (konotatívneho) pomenúvania vecí v realite, vo využívaní nadbyto?nosti
  pomenovania

  Znak – predmet, vz?ah, príznak, ktorý zastupuje iný predmet,
  vz?ah, príznak (denotát)

                  - znakom je aj slovo

                  - ozna?enie denotátu môže by? priame (denotatívne)
  a nepriame (konotatívne)

                                 (uhorka
  – krásna a pokrútená hadia žena dozelena)

  Základné druhy znakov: ikona – znak založený na ikonizácií
  – napodob?ovaní, využívaní vonkajšej podobnosti

                                            symbol – znak, ktorý má dve
  významové roviny – rovinu konkrétnych zmyslových predstáv a rovinu  

                                                                 abstraktného
  významu

                                          
   index – znak, ktorý
  využíva súvislosti, indície, narážky

   ? denotácia – pomenovanie priamo
  odkazuje na predmety, deje, javy objektívnej skuto?nosti (denotáty)

                                 - relatívne stabilná v kontexte
  i mimo kontextu

                                 - jazykové prostriedky sa
  v denotatívnom význame využívajú vtedy, ak sa

                                 použijú vo svojom základnom, priamom
  (prvotnom) význame

  ? konotácia – taká zložka
  sémantiky a štylistiky prvku, ktorá sa navrstvuje na jeho

                                 denota?ný základ (význam)

                                 - konota?ný význam môže by?
  v istom kontexte variabilný (závisí od

                                 prijímate?ovej skúsenosti
  a predstavivosti)

  -
  prostredníctvom nej autor vyjadruje emocionálno-expresívny postoj a

                                 hodnotenie javov objektívnej reality
   

 2. danasegarane
  September 26, 2010 at 2:02 am

  Vozme: Online Text to Speech Converter

  http://www.makeuseof.com/dir/vozme/

  SpokenText : Online Text-To-Speech Converter

  http://www.makeuseof.com/dir/spokentext/

  • Aibek
   October 3, 2010 at 7:30 pm

   thanks for looking them up!

 3. Anonymous
  September 25, 2010 at 3:08 pm

  Hi

  NaturalReader
  http://www.naturalreaders.com/index.htm

  http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html

  AT&T Labs Natural Voices® Text-to-Speech
  http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php

  Cepstral Voices: text to speech conversion converts the text into a .WAV file. Type in the text, hit Say It, and you will be asked to download s small WAV file. The ability to save the file is a great convenience here.
  http://cepstral.com/demos/

  say expressivo:Has a maximum limit of 200 characters. So large chunks or text at one go are out. But it is easy enough to use. Type or copy-paste your text, choose one of the four voice options (You have female US-English, female Romanian, male Polish and female Polish accents as options), and hit Read Me.
  http://say.expressivo.com/

  Ivona Speech Synthesizer:text to speech conversion tool online has a charcter limit of 200, and the same voice options as Expressivo. Ivona, however, allows you to save the converted speech file as an MP3 for private, non-commercial use.
  http://www.ivona.com/

  SpokenText: Free sign up:Log in, and click on the button 'Create a New recording'. Choose from one of the 5 voice options, choose a words-per-minute speed for spoken text and - there is no text box! You have to upload a PDF, .txt, .DOC or .PPT fil
  http://www.spokentext.net/

  Vozme:an online text to speech tool with an ultra-simple interface; a baby could use it! You have a large text box where you type or copy-paste whatever you want to convert to speech, and click the 'Create MP3' button. That's it. A new window would open, and in a few seconds, your MP3 file would start playing. Large chunks of text were translated - the text field seems to accept a pile of text easily.
  http://vozme.com/index.php?lang=en